Katalog firm

Płatności Online

Informacje o firmie

Piekarekprojekt

  • Adres: Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon: 606 292994
  • E-mail: piekarekprojekt@wp.pl

Słowa kluczoweOpis firmy

PiekarekProjekt – biuro projektowe jest firmą działającą od 2004 r. na terenie Mazowsza. Oferujemy kompleksową usługę w zakresie projektów koncepcyjnych, architektonicznych, budowlanych, projektów domów jednorodzinnych, budynków komercyjnych i przemysłowych, adaptacji projektów gotowych, projektów wnętrz, projektów mebli oraz detali architektonicznych, wykonujemy inwentaryzację obiektów budowlanych, pomoc w uzyskiwaniu wszelkich zezwoleń oraz opinii potrzebnych podczas procesu projektowego, sporządzamy certyfikaty, audyty budowlane.
Długoletnia działalność na rynku, a także wiele wykonanych zleceń dla klientów prywatnych, jak
i instytucjonalnych sprawiła, że jesteśmy partnerem godnym zaufania i uznania przez naszych Klientów.
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe oraz długoletnie doświadczenie.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!
Prace wykonujemy terminowo, rzetelnie i profesjonalnie.
Negocjujemy ceny.
Główną naszą działalnością jest wykonywanie projektów budowlanych obiektów kubaturowych na indywidualne zamówienie Inwestorów. Opracowania nasze tworzone są przy pomocy foto realistycznych wizualizacji 3D.
Zajmujemy się również adaptacją opracowań powtarzalnych. Należy pamiętać, że gotowy projekt (katalogowy) nie daje możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Wymaga on jeszcze wielu uzgodnień i dokumentów, aby stał się projektem budowlanym. Działania te, to m.in. adaptacja do lokalnych warunków terenowych, wykonanie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych, zaprojektowanie przyłączy mediów oraz zapewnienie ich dostawy. Niejednokrotnie okazuje się, że gotowe opracowanie nie odpowiada wymogom miejscowego planu zagospodarowania, bądź zapisom w decyzji o warunkach zabudowy i wymaga drobnych choć wiążących się z powyższym czasochłonnych przeróbek. Często w takim przypadku bardziej opłacalne staje się wykonanie nowego projektu zgodnie z założeniami Inwestora i odpowiednimi przepisami.
W naszej ofercie są również projekty zmiany sposobu użytkowania, czyli zmiany funkcji obiektu z przeznaczeniem na inną niż pierwotna.
Wszystkie powyższe opracowania posiadają uzgodnienia odpowiednich organów lokalnych gwarantujące bezproblemową realizację oraz 100% powodzenie podczas oddawania obiektów do użytku.
W razie potrzeby jesteśmy w stanie, przygotować kosztorys ukazujący materialną stronę planowanej inwestycji.

PRACE JAKIE NALEŻY WYKONAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU:

wykonanie koncepcji architektonicznej, bądź urbanistycznej
przygotowanie wniosku w celu uzyskania warunków zabudowy
przygotowanie wniosku w celu uzyskania warunków przyłączy dla danej inwestycji (woda, gaz, prąd, itd.)
wykonanie badania gruntu
wykonanie podkładów geodezyjnych terenu inwestycji
wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
wykonanie ekspertyzy budowlanej

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WE WŁAŚCIWYM DLA DANEJ LOKALIZACJI DZIAŁKI STAROSTWIE POWIATOWYM, W CELU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

- Projekt Budowlany zgodny z:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Projekt architektoniczno-budowlany, wielobranżowy, a w przypadku projektu typowego adaptacja wykonana przez uprawnionego projektanta - cztery egzemplarze zszyte w teczkę.
- Projekt zagospodarowania działki lub terenu (część opisowa i część rysunkowa) z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu, wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.
- Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku, gdy nie ma uchwalonego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości.
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane(Wydział Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy).

Pozostałe niezbędne dokumenty to:
warunki techniczne dostawy mediów
gazu
energii elektrycznej
wody i odbioru ścieków
uzgodnienia projektu
projekt zagospodarowania terenu: ZUDP (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
projektu gazowego
projektu przyłącza energii elektrycznej projektu przyłącza wody i kanalizacji
wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (zazwyczaj jest to mapa w skali 1:1000, wydana przez Urząd Miasta, Dzielnicy lub Gminy - Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów)
decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (konieczna tylko wówczas, gdy grunt posiada klasę od I do III)
oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia
ksero z nadania uprawnień projektowych aktualny wpis do izby architektów projektantów wykonujących opracowanie.


Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?
W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.

Powyższe wynika z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:
podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

W świetle powyższego sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wymagają wszystkie budynki nowe i istniejące (w tym budynki przeznaczone na wynajem) z wyjątkiem budynków wymienionych powyżej w pkt 1-7.
Paweł Piekarek.

Lokalizacja firmy

Wstecz
igdir escort ardahan escort kilis escort yalova escort bitlis escort sirnak escort karaman escort sivas escort hatay escort cankiri escort