pendik escort kartal escort ümraniye escort maltepe escort ataşehir escort ataşehir escort kartal escort ataşehir escort maltepe escort maltepe escort travesti porno rus porno buca escort ankara escort izmir escort kartal escort alanya escort manavgat escort maltepe escort porno sex ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort basaksehir escort escort bayan Eskişehir Escort Ankara Escort escort Ankara Ankara Escort Etimesgut Escort ankara escort ankara escort bayan escort eryaman escort ankara rus escort jigolo sitesi olgun dul bayanlar jigolo ilanları profesyonel jigolo sitesi jigolo üyeligi
Antalya Escort escort eskisehir paykasa Regulamin | Archimania - katalog firm

Katalog firm

PDF Drukuj Email

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu Archimania.pl


Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę, w szczególności warunki: wprowadzania i prezentowania przez Nabywcę informacji dotyczących prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa oraz oferowanych produktów lub - niezależnie - zamieszczania przez Sprzedawcę reklamy firmy Nabywcy.

Definicje regulaminowe:
1. Sprzedawca - 3DLive s.c. Wojciech Gutowski,  Andrzej Błoński, ul. I Armii W. P. 7A, 15-107 Białystok, która jest właścicielem portalu Archimania.pl.
2. Nabywca – osoba fizyczna, prawna, przedstawiciel prawny i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, posiadająca prawo dostępu do Usługi zgodnie z postanowieniami umowy i niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik – osoba korzystająca z danych udostępnianych nieodpłatnie w katalogu.
4. Usługa - polega na oddaniu Nabywcy do używania miejsca:
- w internetowym katalogu branżowym Sprzedawcy www.katalog.archimania.pl w celu prezentacji produktów lub przedsiębiorstwa Nabywcy (lub na podstawie odrębnej umowy jego kontrahentów), w formie wpisu lub
- w serwisie Sprzedawcy www.katalog.archimania.pl i www.archimania.pl z przeznaczeniem na promocję działalności gospodarczej prowadzonej przez Nabywcę (lub na podstawie odrębnej umowy     jego kontrahentów), w formie reklamy graficznej lub artykułu sponsorowanego.
5. Serwis - baza danych znajdująca się na portalu www.archimania.pl należąca do Sprzedawcy, w ramach którego świadczona jest usługa.
6. Opłata - należność przysługująca Sprzedawcy od Nabywcy z tytułu świadczonej na jego rzecz usługi w danym okresie abonamentowym.

I. Warunki dotyczące zamieszczania reklam:

7. W celu zamieszczenia w serwisie www.archimania.pl lub www.katalog.archimania.pl reklamy Nabywca prześle Sprzedawcy niezwłocznie materiały reklamowe w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Sprzedawcę.
8. Formy reklamy oraz szczegółowe informacje techniczne dotyczące plików graficznych materiałów reklamowych dostępne są na stronie www.archimania.pl/reklama, stanowiącą integralną częśc regulaminu.
9. Za dodatkowo uzgodnioną opłatą Nabywca może zlecić Sprzedawcy projekt i wykonanie reklamy graficznej lub napisanie artykułu sponsorowanego, na podstawie materiałów dostarczonych przez Nabywcę.
10. Reklama w formie graficznej jest rozbudowana o usługę przekierowania do wpisu Nabywcy w katalogu branżowym www.katalog.archimania.pl lub w przypadku jego braku bezpośrednio na stronę internetową Nabywcy lub jego kontrahenta.
11. W treści artykułu sponsorowanego zostaną umieszczone linki przekierowujące do informacji o przedsiębiorstwie Nabywcy.

II. Warunki dotyczące wpisu w katalogu firm www.katalog.archimania.pl:


12. W ramach świadczenia usługi Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia Nabywcy miejsca na serwerze, podania loginu i hasła, które zapewnią Nabywcy możliwość zarządzania wynajętą powierzchnią.
13. Nabywca otrzymuje dostęp do usługi w serwisie w formie wpisu po aktywacji przez Sprzedawcę. Aktywacja testowa następuje bezpłatnie na okres 21 dni. Po tym okresie świadczenie usługi uzależnione jest od decyzji Nabywcy oraz od złożenia przez niego zamówienia.
14. W przypadku złożenia zamówienia na świadczenie usługi po upływie okresu testowego usługa świadczona jest odpłatnie. Opłata pobierana jest z góry, a usługa gwarantuje niezmienność opłaty.
15. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi jest zarejestrowanie się Nabywcy w katalogu branżowym Sprzedawcy www.katalog.archimania.pl.
16. Płatność za usługę wpisu ustalana jest na podstawie cennika, który jest dostępny na stronie www.katalog.archimania.pl w zakładce „Promocja firm”.
17. Po procesie aktywacji Nabywcy w katalogu branżowym www.katalog.archimania.pl Nabywca wyraża zgodę na udostępnianie użytkownikom danych identyfikujących Nabywcę w obrocie gospodarczym związanych ściśle z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (między innymi nazwy przedsiębiorcy, adresu siedziby, adresu e-mail, telefonu, faksu) w postaci zredagowanej charakteryzującej usługę.
18. W ramach opłaty za wpis Nabywca ma prawo do wprowadzenia następującej ilości produktów i ich opisów:
a) Pakiet Biznes Gold: 15 produktów
b) Pakiet Biznes Silver: 10 produktów
c) Pakiet Biznes Start: 5 produktów
19. Nabywca ma prawo zamieścić dodatkową ilość produktów za dodatkową opłatą ustaloną ze Sprzedawcą w formie abonamentu miesięcznego.
20. Nabywca ma prawo do wprowadzenia następującej ilości słów kluczowych ułatwiających znalezienie firmy lub produktu Nabywcy w serwisie Katalog.Archimania.pl:
a) Pakiet Biznes Gold: 10 słów
b) Pakiet Biznes Silver: 5 słów
c) Pakiet Biznes Start: 2 słowa
21. Po zakończeniu trwania umowy zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejny okres na jaki została zawarta, chyba że którakolwiek ze stron rozwiąże ją w terminie 10 dni przed upływem okresu obowiązywania. Przedłużenie okresu trwania umowy nakłada na Nabywcę obowiązek uiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy zgodnie z bieżącym cennikiem, z tym jednak zastrzeżeniem, że opłata będzie należna w pełnej wysokości (bez uwzględniania rabatów udzielonych przy zawarciu umowy). W przypadku przedłużenia umowy Sprzedawca wystawi i prześle Nabywcy nową fakturę pro forma zgodną z zakresem ostatniego zamówienia.

III. Postanowienia wspólne

22. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych, a Nabywca do korzystania z usługi zgodnie z postanowieniami umowy, regulaminu oraz zasadami dobrych obyczajów.
23. Serwis stanowi platformę informacyjną, a Sprzedawca nie bierze udziału w transakcjach, kontaktach między użytkownikami portalu a Nabywcami.

Dostęp do Usługi
24. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest do aktywacji usługi w serwisie.
25. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

Opłaty
26. Płatność następuje na podstawie faktury pro forma wystawionej po podpisaniu Zamówienia na wskazany na fakturze rachunek i w terminie tam wskazanym. Po wpływie zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie wystawi i prześle Nabywcy fakturę VAT obejmującą cenę usługi netto powiększoną o należny podatek VAT.
27. Nabywca zobowiązany jest do terminowego wnoszenia Opłaty z tytułu świadczonej na jego rzecz usługi.
28. Sprzedawca ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z serwisu lub innych działań na rzecz Nabywcy.
29. Opłata obowiązuje do jednego loginu dostępu do serwisu.

Obowiązki oraz prawa Nabywcy
30. Nabywca ma prawo wyboru własnych kodów dostępu (login, hasło), jeśli nie zostaną one odrzucone przez system weryfikacyjny Sprzedawcy.
31. Nabywca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy osobistego kodu dostępu. W przypadku zgubienia go lub ujawnienia go osobom niepożądanym Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie. Wtedy Sprzedawca zdezaktywuje stary kod dostępu, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Nabywcy nowy kod dostępu.
32. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Nabywcę jego osobistego kodu dostępu oraz hasła (nawet po wygenerowaniu nowego kodu dostępu).
33. Nabywca jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach danych adresowych a także innych danych niezbędnych do świadczenia usługi przez Sprzedawcę. W celu poinformowania o nowych danych należy skontaktować się z biurem Sprzedawcy.
34. Zabrania się wprowadzania informacji o towarach, którymi handel jest prawnie zakazany, informacji naruszających prawo, dobre obyczaje, umowę lub regulamin. W przypadku stwierdzenia, że treść informacji narusza powyższe, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej informacji bez obowiązku zwrotu opłaty wniesionej przez Nabywcę.
35. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za zamieszczone w serwisie materiały i dane oraz merytoryczną prezentację produktów. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z wiarygodną informacją o bezprawnym charakterze zamieszczonych przez Nabywcę materiałów, Sprzedawca ma prawo usunąć te materiały i dane bez obowiązku zwrotu wynagrodzenia otrzymanego od Nabywcy.
36. Nabywca ma prawo do zmiany treści informacji na temat produktów. Nabywca ma też prawo do usuwania informacji z serwisu w dowolnym czasie.

Obowiązki, prawa oraz zasady odpowiedzialności Sprzedawcy
37.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu Archimania.pl. Może to nastąpić w szczególności w przypadku modernizacji serwisu. Jednak łączny czas nieaktywności serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca.
38. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne ograniczenia dostępu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, które nie zależą od Sprzedawcy. Mowa tu o czynnikach wynikających głównie z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego.
39. Sprzedawcy przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia usługi pierwszego dnia okresu, za który Nabywca nie dokonał opłaty. Powyższe nie zwalania Nabywcy od uregulowania opłaty za okres, w którym usługa była zawieszona.
40. Sprzedawca ma obowiązek świadczyć usługę zgodnie z zakresem zamówienia przy zachowaniu należytej staranności.
41. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i informacji przekazanych przez Nabywcę.
42. Sprzedawca ma prawo do wykorzystywania i przetwarzania informacji, a także danych wprowadzanych do serwisu w celach wynikających z aktualnych potrzeb Sprzedawcy i użytkowników, w tym do sporządzania raportów i analiz.
43. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości pomiędzy informacjami zawartymi w serwisie, a tymi, które istnieją rzeczywiście, w szczególności w przypadku usług, w których można samodzielnie wprowadzać i administrować informacjami, a także w przypadku, gdy Sprzedawca wprowadził je zgodnie z treścią przekazanych przez Nabywcę materiałów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat ekonomicznych, powstałych bezpośrednio bądź pośrednio w związku z realizacją usługi. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wykorzystywania oraz dostępu do informacji i danych przez użytkowników serwisu Archimania.pl.

Ochrona danych
44. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgromadzonych w trakcie działalności serwisu Archimania.pl zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z dnia 29 października 1997 r. (z późniejszymi zmianami). Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji usługi.
45. Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie w celach marketingowych danych identyfikujących Nabywcę w obrocie gospodarczym związanych ściśle z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (między innymi nazwy przedsiębiorcy, adresu siedziby, adresu e-mail, telefonu, faksu).
46. Nabywca ma prawo i możliwość automatycznego wglądu w swoje dane oraz do ich uzupełniania, poprawiania, modyfikowania. Nabywca ma prawo w każdym czasie wnieść żądanie o zaprzestanie przetwarzania, wykorzystywania, bądź udostępniania danych, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia usługi.

Ochrona prawno - karna
47. Serwis Archimania.pl jest wyłączną własnością Sprzedawcy chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży materiałów zamieszczonych w serwisie a niepochodzących od Nabywcy stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ustawy o ochronie baz danych.
48. Złamanie w/w postanowień będzie skutkowało natychmiastowym doniesieniem do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jak również skierowaniem sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

Postanowienia końcowe
49. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez obowiązku zwrotu wynagrodzenia) w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień umownych, tj:
a) Nabywca może rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszenia przez Sprzedawcę postanowień
umownych lub regulaminu, w tym w szczególności pkt. 24 i 37 regulaminu, a także ogłoszenia przez
Sprzedawcę upadłości.
b) Sprzedawca może rozwiązać umowę w przypadku naruszenia przez Nabywcę postanowień umowy, regulaminu, w tym w szczególności pkt. 24, 31, 34, 35 i 47 regulaminu, a także ogłoszenia przez Nabywcę upadłości.
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym powinno być dla swojej skuteczności poprzedzone wezwaniem strony do zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni.
50. Nabywca nie może bez zgody Sprzedawcy oddać osobom trzecim przedmiotu umowy w najem, do bezpłatnego używania lub pod żadnym innym tytułem pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku zwrotu wynagrodzenia.
51. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2010 r. Jest on dostępny na stronie www.katalog.archimania.pl.
52. W sprawach nie unormowanch niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
53. W przypadku sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny w  Białymstoku.
 
Bedava sakarya escort bayanlar sakarya escort hatunlar sakarya escort zevceler sakarya escort bayan ilanlar sakarya escort sevdalar sakarya escort reklamlar sizleri bekliyor. Seo webmaster forum adaylar. bolu escort izmir escort izmit escort adapazarı escort Child porn videos.ereeererererre